Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Prezentare – Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare rurală – miza intervenţiei

Obiectiv operaţional – Participarea GAL Parâng la proiecte de cooperare
Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune.
In cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătăţirea lor.

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare transnaţională şi inter-teritorială între GAL Parâng şi alte grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul LEADER, parteneriate public-private selectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul [CE] nr.l698/2005sau oricăror alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care sa aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de iniţiativă locală, micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanţate prin Axa 4 din FEP] şi recunoscute de statul membru.

Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator.

Doar proiectele/acţiunile comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axa 1, 2 şi 3) ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin.

Acţiunile comune pot avea ca obiectiv şi construcţia instituţională:
– schimb de experienţă şi bune practici privind dezvoltarea locală prin publicaţii comune,
– organizare de evenimente,
– proiecte de twinning (schimb de manageri de program şi de personal)
– sau prin lucrări de dezvoltare comunesau coordonate în comun.

Funcţionarea unei structuri comune este cea mai integrată formă de cooperare.

Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, semnat de cele două parteneriate implicate în proiect, care trebuie să conţină referinţe la un buget general planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le implementeze în comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener şi participarea financiară finală a fiecărui partener în cadrul proiectului.

In ceea ce priveşte cooperarea transnaţională, pot fi iniţiate proiecte comune cu ţări non-UE, caz în care sunt eligibile pentru sprijin numai cheltuielile legate de teritoriile din cadrul UE.

In cazul cooperării între un GAL şi alte grupuri/ parteneriate dinstate membre UE acordul de cooperare va trebui să prevadă ca fiecare partener să suporte cheltuielile în mod proporţional cu participareasa la acţiunea comună.

Raportul cu strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a GAL Parâng are drept scop dezvoltarea teritoriului GAL Parâng. O formă de dezvoltare o reprezintă şi cunoaşterea modului de acţiune a altor grupuri de acţiunle locale. Aşadar, prin acţiunile de cooperare ale acestei măsuri, se pot materializa, diferite schimburi de experienţă, de informaţii relevante cu privire la proiecte desucces, mod de funcţionare, tipuri de activităţi, cu alte GAL -uri din ţară şi din străinătate.

Sinergia cu alte măsuri
Această măsură este complementară cu toate celelalte măsuri ale PDL GAL Parâng. Acţiunile specifice acestei măsuri se pot realiza fie individual, fie în complementaritate cu alte acţiuni din cadrul altor măsuri De asemenea, acţiunile acestei măsuri sunt sinergice cu prevederile din:

1. Programul Naţional de Reforme (PNR) al României, document elaborat în contextual strategiei Europene pentru Creştere şi Ocupare (Strategia Lisabona Revizuită -SLR), evidenţiază reformele pe care Guvernul României le promovează cu prioritate şi oferă cadrul de integrare a politicilor pe mai multe paliere: macroeconomie, microeconomie, ocuparea forţei de muncă – într-un program coerent de reforme caresă evidenţieze şi să valorifice sinergiile dintre domeniul economic şi cel social.

Prioritatea strategică a PNR la care Planul de Dezvoltare Locală GAL Parâng îşi aduce contribuţia este :” îmbunătăţirea capacităţii administrative”.

2. Cadrul strategic Naţional de Referinţă
Cadrul strategic Naţional de Referinţă stabileşte baza pentru folosirea eficientă a fondurilor alocate pentru perioada 2007-2013 din Fondul de Coeziune şi alte fonduri structurale europene fiind inclus în Planul Naţional de Dezvoltare şi echivalent cu Cadrul strategic Naţional de Referinţă (CSNR). CSNR al României, aprobat de către Comişie în iulie 2007, a fost elaborat în acord cu Liniile Directoare strategice ale Politicii de Coeziune (Decizia Conşiliului CE/702/2006) şi are, de asemenea, la bază Obiectivele strategice de la Lisabona şi Goteborg.

CSNR se axează pe patru priorităţi tematice şi o prioritate teritorială:
– Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente;
– Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate.

Procedura, calendarul şi criteriile pentru selectarea proiectelor de cooperare
Cooperarea va fi lansată după selecţia Grupurilor de Acţiune Locală. Proiectele de cooperare vor fi selectate de către GAL Parâng, întrucât în strategia de dezvoltare a teritoriului acoprit de GAL au fost integrate acţiuni de cooperare. Acţiuni eligibile

Principalele categorii de acţiuni eligibile:
– cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri,seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente, cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune
– cheltuieli pentru proiecte comune de instruire Model de posibile acţiuni inovative
– dezvoltarea integrata în scop turistic a patrimoniului cultural, natural şi social
– promovarea produselor tradiţionale locale în alte teritorii -schimb de experienţă
– realizare de târgurişi evenimente
– punerea în valoare a resurselor – atracţiilor turistice locale
– etc

Cheltuieli neeligibile -simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o acţiune comună (întrucât se poate finanţa prin intermediul reţelei naţionale de dezvoltare rurală). De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE. Proiectele de cooperare vor cuprinde următoarele aspecte:
a. Parteneriatul: tipul actorilor implicaţi, legăturile dintre responsabilii de proiect şi GAL -implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute.
b. Integrarea înstrategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei cooperării din afara teritoriului.
c. Tipul de proiect: Acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau unschimb de experienţă).
d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte practice, metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.
e. Aspecte financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate financiară, implicarea diverşilor actori.

Criterii de eligibilitate
– parteneriatele reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea LEADER
– proiectele vor fi elaborate şi implementate în comun coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER
– activităţile/proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR
– valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă stabilită (200.000 euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro).

Criterii de selecţie locală:
proiectele se incadreaza in obiectivele strategiei si contribuie la dezvoltarea teritoriului în funcţie de obiectivele acesteia
– proiecte de cooperare care implică mai mult de două GAL-uri din România
– proiecte de cooperare care implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader
– proiecte de cooperare care includ activităţi inovative
Proiectele de cooperare se adresează tinerilor sub 40 de ani din zona rurală

Selecţia şi aprobarea proiectelor de cooperare trebuie realizată în aceeaşi manieră ca celelalte proiecte, respectiv prin intermediul unui Comitet de selecţie organizat în cadrul GAL Parâng. Calendarul de selecţie a proiectelor de cooperare va fi stabilit după selecţia GAL.

Calendarul de selecţie va asigura că ultimul proiect va fi selectat înainte de 31 decembrie 2013.

Finanţare

Ajutor public: 100% (80% FEADR, 20% national)

Nr de
proiecte
prevăzute
Cost total
mediu,
euro
Cost total
estimat pe
masura, euro
Contributia
FEADR- măsură,
euro
Contribuţia
publică
nationala-
măsură,
euro
Contributia
privată
1 30.000 30.000 24.000 6.000

Indicatori de monitorizare

Tipul indicatorului Indicatorul Ţinta
2012-2013
Realizare Total proiecte din care:
proiecte care promovează acţiuni inovative
1
proiecte care au ca beneficiari tineri sub 40de ani 1
proiecte care cuprind acţiuni pentru protectia mediului 1

Descarca Fisier