Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Prezentare – Masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei
Măsura 312 – sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro -întreprinderi – se înscrie în Axa 3 a PNDR – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale şi se încadrează în cea de-al treilea obiectiv al Planului de Dezvoltare Locală al GAL Parâng, respectiv menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice, prin creşterea numărului de locuri de muncă.

Obiectivul general
Dezvoltarea durabilă a economiei rurale locale din GAL Parâng prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiective specifice
– Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în teritoriul GAL Parâng;
– Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole , cu excepţia activităţilor ce presupun obţinerea de produse non – agricole – Anexa 1 la Tratat;
– Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi.

Obiective operaţionale:
– Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, în spaţiul rural;
– încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri
– încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
– Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

Raportul cu strategia de dezvoltare
In zonele rurale ale regiunii GAL Parâng trebuie să se implementeze sisteme economice integrate pe care se bazează dezvoltarea durabilă. Dezvoltarea sociala şi  economică rurală trebuiesă abordeze crearea unor activităţi de producţie şi servicii alternative, ce vor contribui la: înlăturarea proceselor şi fenomenelor cauzate de  restructurarea sistemelor socio-economice, prevenirea migraţiei populaţiei către spaţiul urban, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă.

Lipsa oportunităţilor de angajare, micile pieţe de desfacere locale şi distanţele mari faţă de pieţele importante sunt aspecte ce afecteaza poşibilitatea de angajare a  populaţiei rurale.

Pot fi sprijinite micro-întreprinderile şi meşteşugurile tradiţionale sau îmbunătăţirea de noi competenţe, mai ales atunci cand există echipament corespunzător, pregătire şi instruire adecvată. Astfel, este o necesitate sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, promovarea antreprenoriatului şi incurajarea utilizării materialelor economice.

Diversificarea activităţilor economice va conduce la crearea de noi locuri de muncă şi la venituri suplimentare din activităţi neagricole, la crearea şi dezvoltarea de mici afaceri.

In mediul rural, pot fi valorificate numeroase ocupaţii artizanale, apicultura, sericicultura, cultivarea ciupercilor care pot suplimenta veniturile fermierilor,  piscicultorilor şi proprietarilor de păduri.

Existenţa unui potenţial turistic deosebit permite crearea de noi locuri de munca şi deci venituri suplimentare.

Pe fondul îmbunătăţirii calităţii vieţii, sunt necesare crearea de servicii de bază, pentru economia şi populaţia din mediul rural astfel încât mediul rural să devină o alternativă viabilă la mediului urban.
Abordarea acestei diversităţi de probleme şi sprijinirea regiunii GAL Parâng în vederea restructurării şi generării de noi activităţi conform agendei Lisabona revizuită, constituie provocarea pentru o nouă regenerare a competitivităţii regionale şi a programelor de ocupare a forţei de muncă în agricultură.

Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite în strategia de dezvoltare

Sprijinul activităţilor non-agricole în zona GAL Parâng prin intermediul dezvoltării micro întreprinderilor atât nou create cât şi existente prevede:
I. Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:
– Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);
– în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);
– Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

II. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).

III. Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi: S Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;
– Servicii de conectare şi difuzare internet;
– Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare; S Servicii medicale;
– Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.
– Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri
Această măsură are ca arie de aplicabilitate întreg teritoriului GAL Parâng

Acţiunile acestei măsuri se pot realiza fie individual, fie în complementaritate cu alte acţiuni din cadrul altor măsuri incluse în PDL GAL Parâng

Acţiunile prevăzute a se efectua prin această măsură se înscriu în Axa 3 a PNDR -Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale şi se încadrează  în cea deal treilea obiectiv al Planului de Dezvoltare Locală al GAL Parâng, respectiv menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice, prin creşterea numărului de locuri de muncă.

Sinergia cu alte măsuri
1. Priorităţile Uniunii Europene referitoare la:
– Conservarea biodiversităţii, protecţia apei şi a solului, diminuarea schimbărilor climatice şi a poluării aerului şi utilizarea pesticidelor;
– Implementarea inovaţiei în mediul rural, prin introducerea de noi produse şi procese ce au în vedere practici noi de producţie, de management de protecţie a mediului ce vor contribui la performantele fermierilor, micilor întreprinzători;
– Eficientizarea investiţiilor în producţia şi utilizarea de energie din surse regenerabile contribuind astfel la diminuarea poluării şi implicit la combaterea schimbărilor climatice;
– Agricultura ecologică pe baza dezvoltării producţiei şi a unei pieţe interne de produse agroalimentare ecologice, luând în considerare potenţialul României în ceea ce priveşte agricultura ecologică;
– Dezvoltarea unui sector agricol, alimentar şi forestier competitiv bazat pe cunoaştere şi iniţiativă privată compatibil cu liniile directoare comunitare şi care vizează atât îmbunătăţirea competenţelor profesionale prin investiţii în capitalul uman şi fizic cât şi restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi asectoarelor de procesare.

2. Programul Naţional de Reforme (PNR) al României
Programul Naţional de Reforme (PNR) al României, document elaborat în contextul strategiei Europene pentru Creştere şi Ocupare (Strategia Lisabona Revizuită -sLR),  evidenţiază reformele pe care Guvernul României le promovează cu prioritate şi oferă cadrul de integrare a politicilor pe mai multe paliere: macroeconomie,  microeconomie, ocuparea forţei de muncă – într-un program coerent de reforme care să evidenţieze şi să valorifice şinergiile dintre domeniul economic şi cel social.

Priorităţile strategice ale PNR la care Planul de Dezvoltare Locală GAL Parâng îşi aduce contribuţia sunt următoarele:
– îmbunătăţirea calităţii vieţii prin gestionarea durabilă a resurselor regenerabile şi atenuarea schimbărilor climatice;
– Creşterea ocupării şi a ratei de activitate;
– îmbunătăţirea capacităţii administrative.

3. Cadrul strategic Naţional de Referinţă
Cadrul strategic Naţional de Referinţă stabileşte baza pentru folosirea eficientă a fondurilor alocate pentru perioada 2007-2013 din Fondul de Coeziune şi alte fonduri structurale europene fiind inclus în Planul Naţional de Dezvoltare şi echivalent cu Cadrul strategic Naţional de Referinţă (CSNR). CSNR al României, aprobat de către

Comişie în iulie 2007, a fost elaborat în acord cu Liniile Directoare strategice ale Politicii de Coeziune (Decizia Consiliului CE/702/2006) şi are, de asemenea, la bază Obiectivele strategice de la Lisabona şi Goteborg.

CSNR se axează pe patru priorităţi tematice şi o prioritate teritorială:
– Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene;
– Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;
– Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman din România;
– Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente;
– Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate.

Intervenţiile prevăzute în strategia CSNR ţin cont de necesitatea investiţiilor atât în zonele rurale cât şi în zonele urbane, în contextul rolului pe care îl deţin în cadrul dezvoltării regionale cât şi pentru a promova dezvoltarea teritorială echilibrată şi durabilă şi incluziunea socială. Strategia de dezvoltare rurală şi obiectivele generale ale acesteia sunt în conformitate cu strategia Lisabona şi cu obiectivele de la Goteborg, în special prin creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, prin sprijin acordat zonelor defavorizate, investiţii în protecţia mediului, asigurarea conformităţii cu standardele europene şi încurajarea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii sectorului agricol şi alimentar.

Coerenţa şi conşistenţa dintre obiectivele Planului de Dezvoltare Locală GAL Parâng şi CSNR au în vedere dezvoltarea omogenă şi durabilă a tuturor zonelor rurale ale României şi eliminarea oricăror poşibilităţi de dublă finanţare.

4. Planului de Dezvoltare al judeţului Gorj, respectiv Planul de Dezvoltare al judeţului Vâlcea.
Strategia de Dezvoltare Judeţeană urmăreşte dezvoltarea în judeţ a unei economii performante, prin mobilizarea tuturor resurselor fizice şi umane în corelaţie cu conservarea mediului şi a patrimoniului, care să conducă la creşterea nivelului de viaţă al locuitorilor.

5. Planului de Dezvoltare al regiunii sud – vest Oltenia pentru perioada 2007-2013
Obiectivul strategic al dezvolării regiunii este reprezentat de crearea unui mediu economic regional competitiv la nivel european care să ducă la reducerea disparităţilor intra şi interregionale şi la creşterea standardului de viaţă a locuitorilor regiunii.

Obiectivele specifice sunt:
– creşterea atractivităţii economice a regiunii prin sprijinirea inovării şi a dezvoltării sectoarelor cu productivitate ridicată, care utilizează resurse locale
– îmbunătăţirea calităţii pregătirii resurselor umane din regiune prin crearea condiţiilor pentru facilitarea accesului la educaţie, ocupare şi integrare sociala a grupurilor dezavantajate
– creşterea acceşibilităţii regiunii prin modernizarea şi crearea infrastructurii necesare dezvoltării activitătilor economice, a activitătilor de cercetare – inovare şi transfer tehnologic îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei din mediul rural prin sprijinirea dezvoltării de activităţi economice durabile.

Complementaritatea cu programe finanţate din fonduri europene:

6. Programul Operaţional Regional, program cu finanţare europeană, prin intermediul căruiasunt promovate: îmbunatatirea infrastructurii regionale şi locale de transport, îmbunatatirea infrastructurii sociale, dezvoltarea durabilă şi sprijinirea turismului, dezvoltarea IMM-urilor etc.

7. Programul Operaţional sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice, program cu finanţare europeană, prin care poate fi accesat sprijin pentru dezvoltarea IM Icurilor şi implementarea de sisteme TIC.

Complementaritatea cu programe finanţate din fonduri naţionale:

8. Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale (finanţat de Ministerul Economiei)

Beneficiari
1. Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE] nr. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare – Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. – (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane Euro). Persoanele fizice (neînregistrate ca agenţi economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată – conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. – şi să funcţioneze ca micro-întreprindere. Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili pentru schema de garantare pentru IMM-uri cu finanţare din PNDR.

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în această fişă este conşiderat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. Acţiuni eligibile

Se vor sprijini operaţiuni legate de: o Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);

2. Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.
Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi susţinute costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţă, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%.

Model de posibile acţiuni inovative :
– Investiţii în producerea de energie regenerabilă
– investiţii pentru promovarea şi dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale
– înfiinţarea de incubatoare de afaceri
– sprijinirea potenţialilor agenţi economici cuscopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi caresă diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie dinsurse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc
– introducerea de noi tehnologii de producţie
– crearea unor activităţi de producţie şi servicii alternative, ce vor contribui la: înlăturarea proceselor şi fenomenelor cauzate de restructurarea sistemelor socio-economice, prevenirea migraţiei populaţiei către spaţiul urban, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
– crearea şi funcţionarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale şi, aşadar, extinderea canalelor de distribuţie
– sprijin pentru realizarea de noi produse, noi procese de fabricaţie
– înfiinţarea şi administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale şi, aşadar, extinderea canalelor de distribuţie
– păstrarea identităţii teritoriului prin cunoaşterea activităţilor tradiţionale şi a modalităţilor de promovare
– Implementarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale
– înfiinţarea şi administrarea e-commerce in vederea accesului la noi pieţe de distribuţie;
– înfiinţarea de firme de marketing care să desfăşoare campanii de comunicare şi promovare a teritoriului GAL Parâng
– realizarea de investiţii referitoare la protecţia mediului inconjurător
– înfiinţarea de grupuri de teatruşi muzică regionale
– construcţie loc de recreere (cafenea, biblioteca) cu unitate pentru marketing direct
– concept pentru acces la bunuri şi servicii etc

Criterii de eligibilitate:
– Micro-întreprinderile atât cele existente cât şi start-up (nou înfiinţate) trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect, în spaţiul rural;
– Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;
– Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate ( Firme în dificultate definite conform prevederilor Liniilor Directoare Comunitare cu Privire la Ajutoarele d estat pentru salvarea şi Restructurarea Firmelor în Dificultate (Community Guidelines Onstate Aid For Rescuing And Restructuring Firms in Difficulty) publicate în OJ C244,1.10.2004, p.2);
– Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/cursuri de formare profesională absolvite – cel puţin nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi;
– Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective;
– Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu necesare investiţiei sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului.
– Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de foloşinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani;
– Beneficiarul să declare pe proprie răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului;
– Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depăşeşte 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activităţile din sectorul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.

Activităţi neeligibile
– Activităţi sprijinite prin măsurile Axei 1 şi Axei 2 ale PNDR;
– Fabricarea băuturilor alcoolice şi a berii;
– Fabricarea produselor din tutun;
– Fabricarea armamentului şi muniţiei;
– Baterea monedelor;
– Activităţi de turism şi recreaţionale legate de activitatea turistică;
– Acţiuni exclusiv de comerţ şi intermedieri comerciale, cu excepţia vânzării de produse obţinute din propriul proces productiv;
– Intermedieri financiare;
– Tranzacţii imobiliare;
– Cercetare-dezvoltare;
– Administraţie publică şi apărare;
– Asigurări sociale din sistemul public;
– Jocurile de noroc şi pariurile precum şi activităţile recreative legate de acestea;
– Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale;
– Activităţi de pescuit şi/sau acvacultura;
– Investiţii legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea;
– Activităţi în industria extractivă de produse energetice;
– Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principală, în scopul vânzării;
– Activităţi de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obţinute din acestea şi a combustibililor nucleari;
– Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B şi natural din spaţiul rural.

Cheltuieli neeligibile
– Impozite şi taxe fiscale;
– Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
– Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuielisimilare;
– Cheltuieli pentru cumpărarea de echipamentsecond – hand;
– Achiziţionarea de teren/clădiri;
– Achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele terţilor şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate principală;
– Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal;
– TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3], lit. a) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
– Costuri deschimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate deschimburile valutare asociate contului euro APDRP;
– Contribuţia în natură;
– Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.
– Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi astudiilor de fezabilitate;
– Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

Sprijin. Tipul plăţii
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenţiei de Plăţi plata unui avans în cuantum de până la 50 % din ajutorul public acordat, conform prevederilor punctului 9, art.l din Regulamentul (CE) nr.363/2009 de modificare a Regulamentul (CE) nr.1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1968/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Plata este condiţionată de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente, corespunzătoare unui procent de 110% din valoarea avansului. Garanţia depusă se eliberează numai în cazul în care Agenţia de Plăţi stabileşte că suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiţii a depăşit valoarea avansului.

Intensitatea ajutorului
Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:
– 50.000 Euro/proiect dacă beneficiariisunt persoane fizice autorizate;
– 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea însectorul transportului rutier;
– 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi.

Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc. In cazul în care proiectele prevăd activităţi de producţie, intensitatea ajutorului public va fi de până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Prevederi privind ajutorul de stat
Sprijinul acordat prin această măsură se va face conform Regulamentului Comisiei (CE] nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art. 87 şi 88 al Tratatului privind ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar şi 100.000 Euro/beneficiar în cazul sectorului de transport rutier).

Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului „de minimis”sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul Membru este finanţat în totalitate sau parţial din surse de origine comunitară.

Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea şi monitorizarea acordării ajutoarelor potrivit regulii de minimis

Acordarea şi monitorizarea sprijinului prin această măsură se face pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a beneficiarului, în conformitate cu Art. 3, alineatul (1] al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/15.12.2006 de aplicare a Art. 87 şi 88 al Tratatului privind ajutorul “de minimis”, Jurnalul Oficial L 379/28.12.2006, iar MADR, în calitate de furnizor de ajutor “de minimis” va ţine evidenţa acestor ajutoare în conformitate cu Art. 3, alineatul (3) al aceluiaşi regulament şi potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat şi a prevederilor Regulamentului pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Conşiliului Concurenţei nr. 175/2007 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor destat.

In cazul în care beneficiarul accesează în paralel pentru acelaşi proiect sprijin acordat în cadrul programului prin fondurile de garantare pentru garanţii bancare, ajutorul total cumulat acordat acestuia nu poate depăşi cuantumul prevăzut în cadrul măsurii.

Criterii de selecţie
I. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani;
II. Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiţi;
III. Proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat;
IV. Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor;
V. Proiecte cuprinzând acţiuni pentru protecţia mediului
VI. Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate).
VII. Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare;
VIII. Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

Criterii de selecţie locale
In conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL

Parang, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:
– proiectele se incadreaza in obiectivele strategiei si contribuie la dezvoltarea teritoriului în funcţie de obiectivele acesteia
– Acţiuni promovate de asociaţii, parteneriate
– Proiecte derulate tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor;
– Proiectul presupune reconversia unei ferme de semisubzistenţă
– investitia presupune producerea de bunuri
– prin investitie se demonstrează scaderea ratei şomajului in teritoriu
– investitia presupune asigura asigurarea de servicii pentru populaţia locala

La scorare se vor aloca punctaje maxime, in vederea selectării proiectelor descrise mai sus

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE şi alte măsuri PNDR

Demarcarea intervenţiei FEADR şi FEDR pentru producerea energiei electrice/termice din surse regenerabile:
– FEADR (PNDR – Axa 3, Măsura 312] va sprijini achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, numai ca parte componentă a proiectelor şi folosirea acesteia în activităţile specifice derulate de către micro-întreprinderile din spaţiul rural;
– FEDR (POS-CCE) va sprijini întreprinderile (IMM-uri, intermediare şi mari) care produc energie din alte surse regenerabile ca activitate principală (exceptând atât întreprinderile care procesează produse agricole listate în Anexa 1 la Tratat cât şi micro-întreprinderile din spaţiul rural).

Demarcarea intervenţiei FEADR şi FEDR pentru investiţii productive derulate de către micro-întreprinderi:
– FEADR (PNDR- Axa 3, Măsura 312) va sprijini: Micro-întreprinderile dinspaţiul rural care desfăşoară activităţi non-agricole, exceptând, micro-întreprinderile pentru start-up de high tech (Start-up-urile de high techsunt întreprinderi inovative cu o vechime de max. 3 ani, care implementează (produc şi comercializează pe piaţă) rezultatele obţinute din activităţi de cercetare ) şi spin-off-urile (Spin-off este o noua companie creată, de un grup de cercetare dintr-o instituţie publică de cercetare, pentru a produce şi comercializa propriile rezultate CD) inovative.
– FEDR (POS CCE) vasprijini: Micro-întreprinderile pentru start-up-urile de high tech şi spin-off-urile inovative de pe întreg teritoriul ţării,
– FEDR (POR) vasprijini:Micro-întreprinderile din spaţiul urban.

Coerenţa intervenţiei FEADR (PNDR-Axa 3) cu intervenţia FSE (POS DRU):
Investiţiile susţinute prin Măsura 312 a PNDR,sunt completate de intervenţia POS DRU privind orientarea, consilierea şi traning-ul în domeniul antreprenorial şi non-agricol acordat locuitorilor din mediul rural, înspecial celor provenind din agricultura de subzistenţă.

Demarcarea cu Măsura 123 (PNDR-Axa 1) în privinţa micro-întreprinderilor dinspaţiul rural se face astfel: Energie regenerabilă – Prin Măsura 123 sunt susţinute producerea şi utilizarea energiei dinsurse regenerabile ca parte componentă a proiectului de investiţii în procesul productiv specific activităţilor acestei măsuri, în timp ce prin Măsura 312 este susţinută achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, ca parte componentă a proiectelor şi folosirea acesteia în activităţilespecifice acestei măsurii.

Pentru activităţi productive – Componenta Măsurii 312 care necesită stabilirea unui criteriu de demarcare cu Măsura 123 este reprezentată de obţinerea unui produs non-Anexa 1 prin procesarea unui produs Anexa 1. Astfel, criteriul de demarcare este următorul:
Prin Măsura 123 sunt susţinute activităţi de procesare a produselor Anexa 1 având drept rezultat obţinerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi numai produs alimentar sau biocombustibil; S Prin Măsura 312 sunt susţinute activităţi de procesare a produselor Anexa 1 având drept rezultat obţinerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi numai produs non-alimentar, cu excepţia biocombustibilului.

In concluzie, demarcarea se face în funcţie de tipul activităţii sprijinite.

Finanţare

Ajutor public: 70% sau 85% (80% FEADR, 20% national)

Nr de
proiecte
prevăzute
Cost total
mediu,
euro
Cost total estimat pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia
publică
nationala-
măsură,
euro
Contribuţia privată
5 60.000 300.000 240.000 60.000 105.405,41

Indicatori de monitorizare

Tipul de indicator Indicator Ţinta 2012-2013
Realizare Numărul total de micro-întreprinderi sprijinite
împărţite în funcţie de:
5
categoria de vârstă sub 40 de ani 4
acţiuni promovate de asociaţii, 2
parteneriate 1
 Număr de exploataţii de semi-subzistenţă sprijinite

Descarca Fisier