Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Prezentare – Masura 111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare rurală – miza intervenţiei
Măsura 111 – Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe se înscrie în Axa 1 a PNDR – Creşterea competitivitătii sectorului agricol şi forestier, înscriindu-se, de asemenea, în primul dintre obiectivele operaţionale ale GAL Parâng, respectiv îmbunătăţirea competenţelor fermierilor şi altor persoane implicate în sectorul agroalimentar şi forestier, ca mijloc de încurajare a unui management mai bun al exploataţiilor agricole, unitatilor de procesare si pădurilor .

Obiectiv general:
îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic si alimentar pe teritoriul acoperit de GAL Parâng, utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate.

Obiective specifice:
Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere, creşterea calităţii managementului la nivel de fermă restructurarea şi modernizarea în sectoarele de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului pe teritoriul GAL Parâng.

Obiectivele operaţionale urmăresc realizarea unor acţiuni care vor contribui la:
– îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru agricultură, silvicultura şi industria alimentară;
– pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor
– respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare);
– conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier şi al industriei alimentare în scopul îmbunatatirii protectiei mediului;
– educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobandirea constiintei forestiere) în vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere şi creşterea procentului de măsuri la nivel national, ce reprezintă obiectivele principale ale politicii naţionale forestiere;
– informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT).

Furnizarea acţiunilor de formare profesională precum şi a acţiunilor de informare şi difuzare a cunoştinţelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc.

Raportul cu strategia de dezvoltare
Transformările sociale, economice şi culturale influenţează într-un mod direct natura muncii şi calificarea necesară locului de muncă, implicând schimbări radicale şi un grad înalt de flexibilitate al educaţiei şi instruirii adresate populaţiei regiunii.

Factor determinant şi cu influenţe majore în progresul economic şi social al regiunii GAL Parâng, domeniul resurselor umane necesită o atenţie deosebită şi o abordare care să-i permită adaptarea la schimbările economice şi la cerinţele pieţei muncii.

Dezvoltarea resurselor umane constituie un domeniu important în cadrul strategiei de dezvoltare a regiunii, influenţând nivelul de ocupare, standardul de viaţă al populaţiei şi competitivitatea economică.

Evoluţia şi specializarea în agricultură, turism necesită un nivel corespunzător de instruire tehnică, economică şi juridică, inclusiv expertiza în tehnologii noi ale informaţiei, pentru a corespunde cerinţelor comunitare în domeniul fitosanitar, bunăstării animalelor, standardelor de calitate, sprijinind astfel mobilizarea populaţiei rurale şi îmbunătăţirea diversităţii locale în vederea creşterii atractivităţii zonelor rurale, a diversificării economiei rurale şi a calităţii vieţii.

Necesitatea activitătilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură şi silvicultura, de restructurarea şi modernizarea sectoarelor agricol, silvic, a sectoarelor de procesare şi comercializare pentru produsele agricole , de încurajarea afacerilor orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de management cât şi de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase mediului şi de utilizare a energiei regenerabile.

Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite în strategia de dezvoltare

Măsura sprijină:

1. Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare], cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, forestier si agroalimentar , introducerea de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc.

Pentru absolvenţii acestor cursuri de formare se vor acorda atestate de participare.

2. Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale Politicii Agricole Comune, a modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală.
Acţiunile prevăzute a se efectua prin această măsură au un caracter colectiv şi nu individual.

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri

Această măsură are ca arie de aplicabilitate întreg teritoriului GAL Parâng.

Acţiunile acestei măsuri se pot realiza fie individual, fie în complementaritate cu alte acţiuni din cadrul altor măsuri incluse în PDL Parâng.

Acţiunile prevăzute a se efectua prin această măsură se înscriu în Axa 1 a PNDR -Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier, şi de asemenea, în primul dintre obiectivele operaţionale ale GAL Parâng, respectiv îmbunătăţirea competenţelor fermierilor şi altor persoane implicate în sectorul agroalimentar şi forestier, ca mijloc de încurajare a unui management mai bun al exploataţiilor agricole, forestiere şi unităţilor de procesare

Sinergia cu alte măsuri

1. Priorităţile Uniunii Europene referitoare la:
– Conservarea biodiversităţii, protecţia apei şi a solului, diminuarea schimbărilor climatice şi a poluării aerului şi utilizarea pesticidelor;
– Implementarea inovaţiei în mediul rural, prin introducerea de noi produse şi procese ce au în vedere practici noi de producţie, de management de protecţie a mediului ce vor contribui la performantele fermierilor, micilor întreprinzători;
– Eficientizarea investiţiilor în producţia şi utilizarea de energie din surse regenerabile contribuind astfel la diminuarea poluării şi implicit la combaterea schimbărilor climatice;
– Agricultura ecologică pe baza dezvoltării producţiei şi a unei pieţe interne de produse agroalimentare ecologice, luând în considerare potenţialul României în ceea ce priveşte agricultura ecologică;
– Dezvoltarea unui sector agricol, alimentar şi forestier competitiv bazat pe cunoaştere şi iniţiativă privată compatibil cu liniile directoare comunitare şi care vizează atât îmbunătăţirea competenţelor profesionale prin investiţii în capitalul uman şi fizic cât şi restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi asectoarelor de procesare

2. Programul Naţional de Reforme (PNR) al României
Programul Naţional de Reforme (PNR) al României, document elaborat în contextual strategiei Europene pentru Creştere şi Ocupare (Strategia Lisabona Revizuită), evidenţiază reformele pe care Guvernul României le promovează cu prioritate şi oferă cadrul de integrare a politicilor pe mai multe paliere: macroeconomie, microeconomie, ocuparea forţei de muncă – într-un program coerent de reforme care să evidenţieze şi să valorifice şinergiile dintre domeniul economic şi cel social.

Priorităţile strategice ale PNR la care Planul de Dezvoltare Locală Parâng îşi aduce contribuţia sunt următoarele:
– „îmbunătăţirea calităţii vieţii prin gestionarea durabilă a resurselor regenerabile şi atenuarea schimbărilor climatice”;
– „Creşterea ocupării şi a ratei de activitate”;
– „ îmbunătăţirea capacităţii administrative”.

3. Cadrul strategic Naţional de Referinţă
Cadrul strategic Naţional de Referinţă stabileşte baza pentru folosirea eficientă a fondurilor alocate pentru perioada 2007-2013 din Fondul de Coeziune şi alte fonduri structurale europene fiind inclus în Planul Naţional de Dezvoltare şi echivalent cu Cadrul strategic Naţional de Referinţă (CSNR).
CSNR al României, aprobat de către Comisie în iulie 2007, a fost elaborat în acord cu Liniile Directoare strategice ale Politicii de Coeziune (Decizia Consiliului CE/702/2006) şi are, de asemenea, la bază Obiectivele strategice de la Lisabona şi Goteborg.

CSNR se axează pe patru priorităţi tematice şi o prioritate teritorială:
– Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene;
– Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;
– Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman din România;
– Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente;
– Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate.

Intervenţiile prevăzute în strategia CSNR ţin cont de necesitatea investiţiilor atât în zonele rurale cât şi în zonele urbane, în contextul rolului pe care îl deţin în cadrul dezvoltării regionale cât şi pentru a promova dezvoltarea teritorială echilibrată şi durabilă şi incluziunea socială. Strategia de dezvoltare rurală şi obiectivele generale ale acesteia sunt în conformitate cu strategia Lisabona şi cu obiectivele de la Goteborg, în special prin creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, prin sprijin acordat zonelor defavorizate, investiţii în protecţia mediului, asigurarea conformităţii cu standardele europene şi încurajarea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii sectorului agricol şi alimentar.

Coerenţa şi consistenţa dintre obiectivele Planului de Dezvoltare Locală Parâng şi CSNR au în vedere dezvoltarea omogenă şi durabilă a tuturor zonelor rurale ale României şi eliminarea oricăror posibilităţi de dublă finanţare.

4. Planul de Dezvoltare al judeţului Gorj, respectiv Planul de Dezvoltare al judeţului Vâlcea.
Strategia de Dezvoltare Judeţeană urmăreşte dezvoltarea în judeţ a unei economii performante, prin mobilizarea tuturor resurselor fizice şi umane în corelaţie cu conservarea mediului şi a patrimoniului, care să conducă la creşterea nivelului de viaţă al locuitorilor.

5. Planul de Dezvoltare al regiunii sud – vest Oltenia pentru perioada 2007-2013
Obiectivul strategic al dezvoltării regiunii este reprezentat de crearea unui mediu economic regional competitiv la nivel european care să ducă la reducerea disparităţilor intra şi inter regionale şi la creşterea standardului de viaţă a locuitorilor regiunii.

Obiectivele specifice sunt:
– creşterea atractivităţii economice a regiunii prin sprijinirea inovării şi a dezvoltării sectoarelor cu productivitate ridicată, care utilizează resurse locale,
– îmbunătăţirea calităţii pregătirii resurselor umane din regiune prin crearea condiţiilor pentru facilitarea accesului la educaţie, ocupare şi integrare sociala a grupurilor dezavantajate,
– creşterea accesibilităţii regiunii prin modernizarea şi crearea infrastructurii necesare dezvoltării activităţilor economice, a activităţilor de cercetare – inovare şi transfer tehnologic îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei din mediul rural prin sprijinirea dezvoltării de activităţi economice durabile.

6. Programul Operational sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, program cu finanţare europeană, prin intermediul căruia se urmăreşte formarea profesională în scopul creşterii economice şi dezvoltării societătii bazate pe cunoaştere, conectarea cu piaţa muncii, creşterea adaptabilitătii lucrătorilor şi a întreprinderilor, propovarea măsurilor active de ocupare etc.

7. Fonduri nerambursabile oferite de Consiliile Judeţene Gorj şi Vâlcea
Beneficiarii finali sunt persoanele adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare, respectiv
– tinerii care lucrează în exploatatii agricole de semi subzistentă precum şi în exploataţii agricole comerciale, în societăti comerciale din domeniul agroalimentar turism, agroturism, etc
– membrii grupurilor de producători, ai asociaţiilor şi parteneriatelor,
– persoanele peste 40 de ani care lucrează în exploatatii agricole de semi subzistentă precum şi în exploataţii agricole comerciale, în societăti comerciale din domeniul turismului, agroturismului, etc
– membrii asociaţiilor de mediu

Beneficiarii direcţi, furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

Acţiuni eligibile

1. Oferirea de programe de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile agricol, silvic si alimentar, ca de exemplu:
– Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii Europene;
– îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor;
– îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului;
– Pregătire tehnică (noi tehnologii informaţionale, introducerea de inovaţii, difuzarea rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);
– Managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere
– Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar;
– însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia mediului.

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru acţiuni de schimb de experienţă etc.

Model de posibile acţiuni inovative:
– Programe de instruire teoretică orientate către membrii GAL Parâng, către echipa sa tehnică şi către ceilalţi actori locali. Pentru implementarea acestei acţiuni, se pot avea în vedere, de asemenea, şi forme de instruire practică al căror scop este reprezentat de asimilarea de noi cunoştinţe prin puterea exemplului, în ceea ce priveşte proiectele realizate în alte zone, fie la nivel national, fie la nivel international.
– Acţiuni de orientare pentru sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării initiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităti care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale, etc.
– Acţiuni de sprijinire pentru infiintarea de microintreprinderi
– Acţiuni pentru introducerea noilor tehnologii în activităti non – agricole: “pepiniera de idei din partea tinerilor”.
– Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale şi, aşadar, extinderea canalelor de distributie. – – Acţiuni de formare a tinerilor pentru păstrarea identităţii teritoriului prin cunoaşterea activităţilor tradiţionale şi a modalităţilor de promovare. S Proiecte de formare pentru realizarea şi marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu.
– Acţiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marcă teritoriale.
– Acţiuni de formare pentru e-commerce în vederea accesului la noi pieţe de distributie;
– Acţiuni de formare pentru realizarea de campanii de comunicare şi difuziune a programului in teritoriu.
– Programe pentru susţinerea serviciilor de calitate în turism şi agroturism în concordanţă cu politica de protejare a mediului inconjurător. S Programe de formare în vederea înfiinţării de incubatoare de afaceri S Programe de formare în vederea înfiinţării telecentrelor etc.

Detalii privind acordarea sprijinului

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar:
a. Costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare profesională:
– Onorarii şi diurna pentru experţii din echipa de proiect a contractorului;
– Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă);
– Cheltuieli de transport;
– Materiale didactice şi consumabile;
– închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;
– închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională;
– Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională.

b. Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe:
– Cheltuieli de transport;
– Materiale informative;
– Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de cunoştinţe.

Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.

Nu sunt eligibile:
– cursurile sau activităţile de formare care intră sub incidenţa programelor sau sistemelor normale de învăţământ agricol de nivel secundar sau superior inclusiv cele de calificare;
– cheltuielile cu investiţiile;
– cheltuielile pentru activităţi de formare sprijinite prin Fondul social European.

Identificarea instituţiilor care realizează activităţi de formare profesională şi acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe

Furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pot fi entităţi publice sau private care activează în domeniu, sunt înfiinţate conform legislaţiei în vigoare în România şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

Astfel, furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pot fi: o Entităţi publice:
– ANCA, CEFIDEC;
– Instituţii de învăţământ: licee şi colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar.
– Entităţi private – persoane juridice care au competenţă în domeniul agricol,silvic sau alimentar conformă cu obiectivele măsurii.
– Universităţi cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrar.

Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe:
– sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
– au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare şi difuzare de cunoştinţe;
– dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acţiune furnizorul de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe va prezenta: lista experţilor specializaţi pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la serviciul de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe, CV-ul fiecărui expert);
– au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice de formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe;
– dispun de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe; S nu sunt în stare de faliment ori lichidare;
– şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat.

Criterii de selecţie pentru ofertele furnizorilor eligibili:
Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obţinut în urma aplicării unor criterii de selecţie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se referă la:
– Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (înţelegerea nevoilor, numărul de experţi, experienţa acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului etc.);
– Planificarea activităţilor;
– Oferta financiară.

Criterii de prioritizare pentru participarea la activitatile de formare profesionala in domeniul agricol
In caietul de sarcini vor fi specificate criteriile de selecţie aplicate în funcţie de tematica instruirii, pe baza cărora furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe vor selecta beneficiarii finali. Aceste criterii sunt aplicate dacă numărul beneficiarilor finali identificaţi este mai mare decât cel prevăzut iniţial în caietul de sarcini. Următoarele criterii pot fi luate în considerare în funcţie de tematica instruirii:
– să aibă vârsta de cel mult 40 de ani;
– să fie fermier de semi-subzistenţă;
– să fie membru al unui grup de producători, asociaţii sau parteneriate sau al altor forme asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare;
– să aibă un proiect de investiţii;
– să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată;
– să fie beneficiari ai măsurilor din Axele I şi II;
– să aibă un nivel scăzut de educaţie.

Criterii de selecţie locală a beneficiarilor finali:

Prin prevederile proiectelor ce urmează a fi derulate prin această măsură, se va asigura selectarea prioritară de către furnizorii de formare a următorilor beneficiari finali:
– proiectele se incadreaza in obiectivele strategiei si contribuie la dezvoltarea teritoriului în funcţie de obiectivele acesteia
– beneficiari finali cu vârsta de până la 40 de ani;
– beneficiari finali care sunt fermieri de semi-subzistentă
– beneficiarii finali care sunt membrii ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
– beneficiarii finali care sunt membri ai unei organizaţii de mediu

La scorare se vor aloca punctaje maxime, in vederea selectării proiectelor descrise mai sus.

Serviciile de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe oferite de către furnizorii selectaţi vor fi monitorizate şi evaluate prin folosirea unor instrumente specifice, cum ar fi:
a.rapoarte periodice de activitate;
b. verificare pe teren/observare directă a activităţii furnizorului de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe;
c. completarea unor chestionare de către fermierii instruiţi privind calitatea serviciului furnizat;
d. analiza documentelor întocmite/elaborate (rapoarte, recomandări etc. în funcţie de tematica seşiunii de instruire) în cadrul proiectului/activităţii desfăşurate etc.

Intensitatea ajutorului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, conform anexei la Regulamentul Conşiliului (CE) nr. 1698/2005.

Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activităţile sprijinite prin măsură.

Finanţare

Ajutor public: 100% (80% FEADR, 20% national)

Nr de proiecte prevazute Cost total mediu, euro Cost total estimat pe masura, euro Contributia FEADR – masura, euro Contributia publica nationala – masura, euro Contributia privata
2 50.000 100.000 80.000 20.000

 Indicatori de monitorizare

Tip de indicator Indicator Tinta 2012-2013
Realizare    Număr participanţi:
– număr de participanţi la activităţi de formare profesională 200
– număr de participanţi la acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe 250
  din care:
– femei 100
– tineri sub 40 de ani 150
  Tipul participanţilor:
– activi în agricultură (ferme de semi-subzistentă) 150
– activi în silvicultura
– membri în grupuri de producători, asociaţii sau parteneriate
– membri ai unor organizaţii de mediu
50
300
50
Rezultat   Număr de participanţi:
– care au terminat cu succes formarea profesională 180
– care au beneficiat de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe 450
  din care:
– femei 90
– tineri sub 40 de ani 140
Tipul participanţilor:
– activi în agricultură 140
– activi în industria alimentara 40
– activi în silvicultura
– membri în grupuri de producători, asociatii sau parteneriate
– membri ai unor organizaţii de mediu
45
260
45

 

Descarca Fisier