Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Decizie de Autorizare

JUDECATORIA NOVACI, JUDETUL GORJ
Dosar nr. 2284/267/2012
INCHEIERE
Sedinta din Camera de Consiliu de la 17 Decembrie 2012
Completul compus din:
PRESEDINTE Radu-Mihai Florea
Grefier Maria Gabriela Porumbel
Pe rol fiind judecarea cererii formulata de petenta ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA „PARANG”, reprezentata de presedinte Epure Gheorghe, cu domiciliul in com. Polovragi, sat Polovragi, nr. 905, judetul Gorj, privind inscrierea asociatiei in Registrul de asociatii fundatii, aflat la grefa Judecatoriei Novaci, Judetul Gorj.
La apelul nominal facut in sedinta din Camera de Consiliu, a raspuns reprezentantul petentei.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care
Reprezentantul petentei arata ca a depus inscrisurile solicitate si nu mai are alte cereri de formulat.
Instanta, constatand cauza in stare de judecata, acorda cuvantul
Reprezentantul petentei solicita admiterea cererii si inscrierea asociatiei in Registrul de asociatii si fundatii tinut la Judecatoria Novaci.
————————————— INSTANTA —————————————
Asupra cauzei de fata:
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 07.12.2012, sub nr. dosar 2284/267/2012, petenta ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA „PARANG”, reprezentata de presedinte Epure Gheorghe, a solicitat inscrierea asociatiei in registrul special aflat la grefa Judecatoriei Novaci, Judetul Gorj.
Nu s-a indicat temeiul in drept al cererii.
S-a depus dovada achitarii taxei de timbru in cuantum de 19 lei si timbrul judiciar de 0,15 lei.
In dovedirea cererii, au fost atasate la dosar, urmatoarele acte: actul constitutiv, statutul asociatiei, dovada disponibilitatii denumirii, dovada sediului – contractul de inchiriere nr. 7754 din 16.10.2012, dovada constituirii patrimoniului initial, caziere judiciare.
In baza rolului activ si fata de dispozitiiie art. 8 si 9 din OG nr. 26/2000, instanta a pus in vedere reprezentantului petentei sa depuna la dosar actul constitutiv si statutul, in forma autentica sau atestata de avocat, obligatie indeplinita la data de 12.12.2012.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine si constata urmatoarele:
Prin prezenta cerere, petenta solicita inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor, a Asociatiei Grup de Actiune Locala “Parang”, care potrivit actului constitutiv si statutului cuprinde un numar de 27 de membri, unitati administrativ-teritoriale, alte asociatii, intreprinderi individuale, obste de mosneni, intreprinderi individuate, persoane fizice autorizate, club sportiv.
Potrivit art. 1 din OG nr. 26/2000. persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati, ori, dupa caz, in interesul lor personal, nepatrimonial, pot constitui asociatii ori fundatii, acestea devenind persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.
Potrivit art. 4 din acelasi act normativ, asociatia este subiectul de drept constituit de 3 sau mai multe persoane, care pe baza unei intelegeri pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati, sau in interesul lor nepatrimonial.
Potrivit art. 5 din O.G. nr. 26/2000, asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia.
In conformitate cu prevederile art. 6 din acelasi act normativ, in vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul constitutiv si statutul societatii in forma autentica sau atestata de avocat, la articolul 7 din Ordonanta aratandu-se ca oricare din membrii asociati, pe baza imputernicirii, poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in registrul special aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.
Cererea de inscriere trebuie insotita de actul constitutiv statutul societatii, actele doveditoare ale sediului patrimoniului initial si dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei.
In speta se constata ca petenta a depus la dosar actele prevazute de art. 7 din ordonanta, acte ce indeplinesc cerintele prevazute de articolul 6.
Se observa ca actul constitutiv §i statutul au fost atestate de av. Badita Isabela Ecaterina, sub nr. 2 §i 3 din 07.11.2012, ca prin contractul de inchiriere nr. 7754/16.10.2012 Comuna Polovragi a asigurat folosinta spatiului situat in cladirea proprietate privata a comunei, cu denumirea Sediu Primarie Veche, patrimoniul initial a fost constituit la data de 05.10.2012 in contul deschis pe numele asociatiei la CEC Bank SA Sucursala Polovragi, in cuantum de 1.000 lei, care indeplineste cerinta prevazuta la art. 6 alin. 2 lit. f) din OG nr. 26/2000, a fost depusa dovada disponibilitatii denumirii nr. 116716/09.10.2012, rezervarea denumirii fiind valabila pana la 09.04.2013.
Totodata se constata din analiza actului constitutiv si a statutului ca asociatia nu militeaza impotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitatii, a independentei sau a integritatii Romaniei, in sensul art. 40 alin. 2 din Constitute.
In consecinta, fata de cele retinute, in temeiul art. 10 alin. 1 din OG nr. 26/2000. instanta va admite cererea si va dispune inscrierea in Registrul special asociatiilor si fundatiilor tinut la Judecatoria Novaci.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DISPUNE:

Admite cererea formulata de petenta ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA „PARANG”, reprezentata de presedinte Epure Gheorghe, cu sediul in com. Polovragi, judetul Gorj – Sediu Primarie Veche.
Dispune inscrierea asociatiei ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA „PARANG” in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor al Judecatoriei Novaci, Judetul Gorj
Cu drept de recurs, in termen de 5 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa.
Data in Camera de Consiliu si pronuntata in sedinta publica din 17 Decembrie 2012.