Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Criterii de Selectie – Masura 322

MASURA 322 RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNATATIREA SERVICIILOR DEBAZA PENTRU ECONOMIA SI POPULATIA RURALA SI PUNEREA ÎN VALOARE A MOSTENIRII RURALE

Nr
Crt
Criterii de selec ţie Punctaj
1. Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară.
Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanţată o investitie similară în aceeaşi localitate (în cazul în care o comună aplică pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o investiţie similară pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenţa sa, aceasta comună nu primeşte punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeşte punctaj numai dacă nici una dintre comunele în care se realizează investitia nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investiţii similare).’
Precizări : Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu se va puncta în funcţie de acţiunea majoritară a proiectului (drum; apa+canal, energie electrica, gaz, staţii de transfer).
10
2. Localitati rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat:
–   localitati cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%)
–   localitati cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%)
–   localitati cu grad de sărăcie scăzut (rata sărăcie <40%)
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu grad ridicat de sărăcie, lista ce este anexă la Ghidul Solicitantului. Se acordă punctaj numai dacă localitatea este obligatoriu identificată în Lista localitatilor din regiunile cu grad de sărăcie ridicat, punctajul fiind stabilit funcţie de procentul gradului de sărăcie cu care este Tnregistrată localitatea respectivă (în cazul unei comune nou Tnfiinţate se va lua în considerare gradul de sărăcie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune desprinsă dintr-un oraş, aceasta nu va fi punctată; în cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din componenţa A.D.I.-ului cu gradul de sărăcie eel mai ridicat dacă comuna respectivă este beneficiară a componentei majoritare din proiect).
Precizare : Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Maxim 10
10
7
5
3. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă oadresă de la Consiliul Judeţean/ Agenţia de Dezvoltare Regională
sau
Investiţia se regăsește în scopul și obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv (dacă este cazul).Se acordă punctaj numai dacă există, anexată, o Adresă emisă de Consiliul Judeţean/Agenţia de Dezvoltare Regională care să confirme că investiţia se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală, judeţeană sau regională;
Precizare : Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar
5
4. Proiecte integrate de investitii
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comună, investitia care vizeaza combinarea în acelaşi proiect a cel puţin 2 acţiuni din cadrul aceleiaşi componente sau din componente diferite ale măsurii, precum si daca valoarea cumulata a componentelor secundare reprezintă minimum 10 % din valoarea totală eligibilă a proiectului integrat
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care vizeaza combinarea în acelaşi proiect a cel puţin 2 acţiuni din cadrul aceleiaşi componente sau din componente diferite ale măsurii, si valoarea cumulata a componentelor secundare   reprezintă minimum   10   % din valoarea totală eligibilă a proiectului integrat precum si daca actiunea majoritar valorica din valoarea totala eligibila a proiectului deserveşte total sau parţial populaţia din minim două comune din cadrul A.D.I.-ului.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
5
5. Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată în localitatile rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finanţate din POS Mediu
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de apa si sau apa uzata este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului. Se acordă punctaj numai dacă proiectul îndeplineşte 4 condiţii simultane:
–           să fie proiect pentru apă/apă uzată (investiţia propusă trebuie să vizeze realizarea unui sistem funcţional de apă/apă uzată)
–           să se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori persoane echivalente şi maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul A.D.I.   toate comunele   componente trebuie sa   indeplineasca aceasta conditie)
–           Comuna/grupul de comune să fie identificat/ă în Master Planul Regional
–           proiectul să nu fie finanţat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna dintre comunele componente în care se realizează investiţia, nu trebuie să beneficieze de finanţare prin programul POS MEDIU).
Precizare:   În   cazul     comunelor   nou   înfiinţate,   acestea     trebuie   să îndeplinească cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS Mediu oferă informaţii referitoare la populaţia echivalentă a acestor comune.
15
6. Proiecte de investi ţii în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere(drumurile judeţene, naţionale) sau alte căi principale de transport (feroviare şi fluviale)Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şidemonstrat în Studiul de Fezabilitate.In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitiade drum este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a
proiectului.
25
7. Proiecte de investi ţii în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidenţă ridicată a perioadelor de secetă
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şidemonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate. In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare cu apa si   canalizare este majoritar valorica in   cadrul componentei de infrastructura a proiectuluiSe acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru reţea de alimentare cu apă şi localitatea în care se va implementa proiectul se regăseşte în Lista localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se prezintă un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică insuficienţa apei în zonă (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizează investiţia de alimentare cu apă trebuie să se regăsească în Lista localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică insuficienţa apei în localitate).
5
8. Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele în care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică prezintă o concentratie ridicată de nitraţi ce afectează sănătatea populaţiei.
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare cu apa si   canalizare este majoritar valorica in   cadrul componentei de infrastructura a proiectului
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și, demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate. Se acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru reţea de apă/apă uzată şi comuna în care se va realiza investiţia se regăseşte în Lista zonelor vulnerabile la nitrati sau proiectul are anexat   Buletin de analiză eliberat de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al poluării în localitate (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizează investiţia de apă/apă uzată trebuie să se regăsească în   Lista zonelor vulnerabile la nitraţi sau sa prezinte Buletin de analiză eliberat de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al poluării în localitate
5
9. Proiecte de investiţii în infrastructura socială
–       realizate de către ONG uri şi unitati de cult………………………………………….
–       realizate de către comune, iar funcţionarea infrastructurii socialeeste asigurată în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult…………………………………
–       realizate de comune şi A.D.I.-uri…………………………………………………….
Se acordă punctaj, în funcţie de categoria de beneficiar, numai dacă prin proiect se prevede prima înfiintare şi dotare a centrelor de îngrijire copii (creşe, grădiniţe, asistenta după’ programul şcolar, tip „after school”), centre îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale Precizare: nu se acordă punctaj pentru cămine culturale .
Maxim10
10
7
5
10. Proiectele     care   promovează   investiţii   în     scopul   conservării specificului local şi a moştenirii culturale (arhitectura tradiţională conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc).
–       realizate de către ONG uri, unitati de cult, aşezăminte culturale, persoane fizice şi juridice (exceptând comunele şi asociaţiile acestora…….
–       realizate de către comune, iar funcţionarea obiectivului investitiei este asigurată în parteneriat cu ONG-uri/asezăminte culturale ………………………
–      realizate de către comune şi A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate………………………………………………………………………………………..
Se acordă punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai dacă sunt prevăzute investiţii directe în:
–    renovarea, modernizarea, extinderea şi/sau dotarea căminelor culturale (cu excepţia căminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finanţare prin   „Programul   prioritar     naţional   pentru   construirea de     sedii   pentru aşezăminte culturale”,   conform   legii   nr.     143/2007) centrelor culturale/centrelor pentru     conservarea şi   promovarea   culturii   tradiţionale dacă acestea adăpostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute (muzică, dans, teatru, pictură, sculptură, artă manufacturieră tradiţional );
–    târguri, festivaluri, pieţe traditionare şi alte manifestări traditionale locale;
–     restaurarea, consolidarea şi conservarea   obiectivelor de patrimoniu cultural – clasa B (arhitectură laică {constructii, statui, situri arheologice etc}, arhitectură de cult {biserici, clopotniţe etc.});
–   protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade, peşteri, arbori şi arbuşti, vegetaţie etc.) ce sunt identificate în Listele întocmite la nivel naţional. În situaţia în care acestea nu se regăsesc în listaariilor protejate la nivel naţional şi local (Anexa 8 la GD 322) se anexează la proiect, în funcţie de importanţa elementului cadrului natural, aviz din partea autoritatii     publice centrale   pentru     protecţia   mediului   sau     Hotărâre   a Consiliului Judeţean.
Maxim10
10
7
5
TOTAL 100

 

Valoarea medie a unui proiect GAL , pentru Masura 322-RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZA PENTRU ECONOMIA SI POPULATIA RURALA SI PUNEREA ÎN VALOARE A MOSTENIRII RURALE, aferent sesiunii, este de 187500 Euro.
În cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face în functie de sectorul prioritar (componenta dominanta a proiectului ca si valoare financiara), în urmatoarea ordine:
1. infrastructura de drum;
2. infrastructura de apa si canal
3. alimentare cu energie electrica;
4. altele.
În situatia în care si dupa aceasta departajare exista proiecte cu punctaj egal departajarea finala se va face în functie de criteriile de selectie locale.

Criterii de selectie locale
In conformitate cu prioritatile strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL Parang, in cadrul acestei masuri se va asigura ca:
•          proiectele se incadreaza in obiectivele strategiei si contribuie la dezvoltarea teritoriului in functie de obiectivele acesteia
•          beneficiarii sunt asociatii sau parteneriate
•          proiectele au ca obiectiv indeplinirea conditiilor de mediu
•          proiectele promoveaza actiuni inovative
•          proiectele contribuie la scaderea ratei somajului

Descarca Fisier