Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Criterii de Selectie – Masura 313

MASURA 313 INCURAJAREA ACTIVITATILOR TURISTICE

Nr.Crt. Criterii de selecţie Punctaj
1 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de Finanţare – Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute, a bazelor de date FEADR/ SAPARD şi/ sau documentul 11.
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăţi efectuate pentru investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani.
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani.
5
2 Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere.
Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 – Lista comunelor cu potențial turistic. Această anexă a fost întocmită în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finală) http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patnsectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice
Maxim 25
In cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul: Cmrt*15/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două zecimale).Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Anexei 10 este de 45 de puncte.
15
In cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 25puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul:Cfmrt*25/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale).
Notă:Punctajul maxim al Cfmrt conform Anexei 10 este de 56,40 de puncte.
25
3 Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi data înfiinţării solicitantului).
Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât şi pentru microîntreprinderile în funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea cel puţin a unui loc de muncă raportat la 25.000 euro.
Formula:
dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 25.000 Euro, proiectul primeşte punctaj, dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 25.000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate completat de solicitanţii privaţi şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul Justificativ) şi pe baza
formulelor de calcul prezentate.
5
4 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data depunerii proiectului.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după cum urmează:
– persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;
– societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;
– întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi în condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare.
5
6 Proiecte de investiții în activități recreaționale.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/ MJ investiții de tipul celor din componenta b, investiții private în infrastructura de agrement.
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investițiile aferente activităților recreaționale reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric.
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului.
Maxim 10
7 Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale.
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte tradiţionale sau de mijloace de transport tradiționale cu tracțiune animală (ex.: sănii, trăsuri,
șarete, căruțe, etc.) și/ sau dacă solicitantul prezintă precontracte încheiate cu diferiți organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural – tradiționale pentru turiști.
Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achiziţionarea de obiecte tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau în vederea amenajării restaurantelor, achiziţionarea de mijloace de transport tradiţionale – sănii, trăsuri, şarete, căruțe etc. ).
În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte tradiţionale/ mijloace de transport tradiționale, solicitantul va completa declaraţia pe proprie răspundere din Secţiunea F a Cererii de Finanţare.
Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a cumpăra obiecte tradiţionale/ mijloace de transport tradiționale numai de la meşteri care deţin unul din documentele:
– cartea de meşteşugar;
– declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale artizanale (eliberată de primarul localităţii, în mod gratuit).
5
8 Proiecte de investiţii în agroturism. Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții în structuri de primire turistică (pensiuni agro- turistice).
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investiţiile aferente agroturismului reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric.
20
TOTAL 100
Pentru componentele a) şi b), punctajul minim realizat va fi de 20 puncte
Pentru componentele c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.”şi d) Dezvoltarea şi / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural
1 Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional/ regional/ judeţean sau local (de tip LEADER).
Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel:
Max.50
a. proiectul este inclus într-o strategie județeană/ locală (de tip LEADER)
Punctarea acestui criteriu se va face dacă solicitantul demonstrează în SF/ MJ că proiectul face parte dintr-o strategie județeană aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Județean, respectiv dintr-o strategie locală (de tip Leader) a unui GAL autorizat.
Solicitantul va prezenta documentele care atestă aspectele anterior menționate.
 30
b. proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale protejate (parcuri naționale, rezervaţii naturale, etc)
Proiectul este punctat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:
– respectiva arie trebuie să fie situată parțial sau total pe raza teritorial – administrativă a comunei/ comunelor vizate prin proiect;
– în SF/ MJ sunt prevăzute investiții și/ sau activități de promovare în ariile naturale protejate;
– solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administraţia respectivei arii naturale protejate care să prevadă promovarea acesteia pe durata de monitorizare a proiectului.
Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Solicitantul va prezenta documentul care atestă instituirea regimului arie protejată, conform legislației menționate.
50
2 Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care există minimum 15 acţiuni/ investiţii de turism.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către primăriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor justificative şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ (descrierea proiectului).
Acțiunile și investițiile în turism ce se regasesc în zona omogenă vizează structuri de primire turistică, obiective naturale și culturale, activități recreaționale, evenimente specific locale etc.
O zonă omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15 acțiuni/ investiții trebuie să fie dispersate pe întreaga suprafață a zonei omogene.
40
3 Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea proiectului).
Promovarea tradiţiilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului turiştilor la evenimente, festivaluri culturale tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăresti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. prin acţiuni de promovare şi informare.
10
TOTAL 100
Pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 puncte

Valoarea medie a unui proiect GAL , pentru Masura 313-INCURAJAREA ACTIVITATILOR TURISTICE, aferent sesiunii, este de 60000Euro.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, se vor aplica criteriile de selectie locala.

Criterii de selectie locale
In conformitate cu prioritajilestrategiei de dezvoltare a teritoriului GAL Parang, in cadrul acestei masuri se va asigura ca:
•        proiectele se incadreaza in obiectivele strategiei si contribuie la dezvoltarea teritoriului in functie de obiectivele acesteia
•          beneficiarul are varsta de pana la 40 de ani
•          Proiecte promovate de asociatii, parteneriate
•          proiectele integreaza probleme de mediu (tehnologie verde)
•          proiectul promoveaza actiuni inovative (dezvoltarea integrata a patrimoniului natural, cultural si actiuni recreative in scop turistic)proiectul contribuie la reducerea somajului pe cuprinsul teritoriului

Descarca Fisier