Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Criterii de Selectie – Masura 312

 

NR.CRT CRITERII DE SELECTIE Punctaj
1 Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani;
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanţare – Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute. Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data Notificării beneficiarului cu privire la plăţile efectuate pentru investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani. Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani. Activităţi similare înseamnă acelaşi tip de investiţie (ex: a beneficiat de SAPARD pentru meşteşuguri şi aplică şi prin FEADR tot pe meşteşuguri, atunci nu primeşte punctaj, iar în cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeşte punctaj).
5
2 Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi data înfiinţării solicitantului):
Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât şi pentru microîntreprinderile în funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puţin un loc de muncă raportat la 25.000 euro .
Formula:
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create<=25000 Euro, proiectul primeşte punctaj. Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create>25000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează
Memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate. Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou create, cu norma întreaga pentru personalul muncitor – direct productiv8 și cel mult un loc de muncă indirect productiv.
Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor suportate din cheltuieli eligibile. În cazul proiectelor care prevăd achiziţia de maşini/ utilaje care necesită conducător – la o maşină/ un utilaj se va lua în considerare un om/ schimb (conform numărului de schimburi prevăzute în SF/ MJ, dar nu mai mult de două schimburi).
10
 3 Proiecte care promovează activităţi meșteșugărești, de artizanat.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului) şi se aplică pentru proiectele care-şi propun crearea sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, iar în cazul modernizărilor, şi în baza documentului 15.1, respectiv, declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită finanţarea eliberată de primarul localităţii respective (numai pentru PFA/ Întreprindere Familială/ Întreprindere Individuală), doarpentru meseriile tradiţionale artizanale – pentru reprezentantul legal/beneficiar.
Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din dicţionar. Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun prin proiect crearea sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, de artizanat.
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei aferentă activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală eligibilă a proiectului
Maxim 15
 4 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de ani la data depunerii proiectelor.
Verificarea se face în baza actului de identitate pentru: Persoană fizică care declară că se va autoriza în persoana fizică autorizată sau întreprindere individuală.
Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. Întreprindere individuală, întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. Medic titular care îşi exercită profesia în cadrul unui cabinet medical individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. Medic veterinar cu drept de liberă practică, organizat ca PFA şi care funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare. În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta acesteia.
 10
5 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte ce vizează activităţi non-agricole productive;
Se acordă punctaj proiectelor care vizează activitățile enumerate în secțiunea ”Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la punctului i)9 și ii)10 din fișa măsurii.
Verificarea încadrării în categoria activităților de producție de bunuri, se va face pe baza Anexei 9 B – Lista codurilor CAEN de producție de bunuri.
În cazul proiectelor care prevăd activități complementare, se va acorda punctaj la acest criteriu de selecție doar în situația în care activitatea/activitățile non – agricole de producție de bunuri reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric.
O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.
20
6 Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale; 35
7 Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului.
Se vor puncta:
– proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de producție de bunuri;
– proiectele care vizează achiziționarea echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul cărora se desfășoară/se va desfășura activitatea propusă prin proiect.
MAXIM 5
TOTAL 100

 

Valoarea medie a unui proiect GAL , pentru Masura 312SPRIJIN PENTRU CREAREA SI DEZVOLTAREA DE MICRO-INTREPRINDERI, aferent sesiunii, este de 60000Euro.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Dacă şi după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, se vor aplica criteriile de selectie locala.

Criterii de selectie locale
In conformitate cu prioritatile strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL Parang, in cadrul acestei masuri se va asigura ca:
•          proiectele se incadreaza in obiectivele strategiei si contribuie la dezvoltarea teritoriului in functie de obiectivele acesteia
•          Actiuni promovate de asociatii, parteneriate
•          Proiecte derulate tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectelor;
•          Proiectul presupune reconversia unei ferme de semisubzistenta
•          investitia presupune producerea de bunuri
•          prin investitie se demonstreaza scaderea ratei somajului in teritoriu
•          investitia presupune asigura asigurarea de servicii pentru populatia locala

Descarca Fisier