Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 

Criterii de Selectie – Masura 121

 

Criterii de selectie Sectorul Vegetal

Nr Ctr Criterii de Selectie Punctaj
1 Exploatafii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse N/A
2 Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare prioritare sisteme de irigatii si energie regenerabilă) poate primi: Max 43
Exploatatii din sectoarele prioritare în ordinea de prioritati prezentată mai jos: Max 35
(i) legume; 35
(ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi capsunarii; 30
(iii) culturi de câmp 28
(iv) pepiniere si plantaţii de vita de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/ reconversiei plantatiilor de vitfa de vie) si struguri de masa; 25
Proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i ii iii şi iv care au investitii în sisteme de irigatii vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu deselectie. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiti în sisteme de irigati seacordă în functie de ponderea acestor investitii în valoarea totală eligibilă aproiectului şi se adaugă la punctajul obtinut pentru sectoare prioritare. 3
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii în producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. Punctajele pentru proiectele care prevăd investitii în energie regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investitii în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaug a la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare 5
Materia primă folosită pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie să provină din ferma proprie iar energia obtipnută inclusiv din alte surse regenerabile (solară eoliană termală si alte surse de acelasi tip) să fie folosită exclusiv în cadrul fermei. 3
3 Exploatafii agricole de semi-subzistenta. Sunt exploatatiile care produc în principal pentru consumul propriu darcare comercializeaza si o parte din productia realizata. Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate variaîntre 2 si 8 UDE. Calculul aferent UDE se va prezenta în Studiul defezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate înGhidul Solicitantului. Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectiesunt: Persoana fizica; Persoana fizica autorizata înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cumodificările și completările ulterioare; Întreprindere individuala înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificările și completările ulterioare 5
4 Beneficiarul este cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică membru al unei forme asociative sau formă asociativă recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare. Pentru verificarea acestui criteriu de selectie solicitantul ataseaza la cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este: membru al uneia din urmatoarele forme asociative (grup de producatori constituit conform OG nr. 37 /2005 cu modificarile şi completările ulterioare/ grup de producători în sectorul legume și fructe constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de producători în sectorul fructe și legume; societate cooperativa agricolă constituită conform Legii nr. 1/2005 cu modificarile și completările ulterioare; cooperativa agricolă constituita conform Legii nr. 566/ 2004 cu modificarile și completarile ulterioare; organizaţie de îmbunătăţiri funciare constituita conform Legii îmbunatatirilor funciare nr. 138/ 2004 cu modificarile și completările ulterioare) sau membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA sausolicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: societate agricolă constituită conform Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari şi completări ulterioare care aplică în nume propriu. 5
5 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate 12
6 Exploatații vegetale în sistem ecologic 12
7 Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole. Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia primă procesată provine din ferma proprie. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în cadrul fermei se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului. 5
8 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii proiectului. Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt următoarele: persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificările şi completările ulterioare); întreprindere individuală (constituita conform OUG nr.44/2008) cu modificările și completările ulterioare; asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare; persoană fizică care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de finanţare (conform doc. 18.1).autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de finanfare (conform doc. 18.1). 15
9 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: zona montană cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata prezentata în anexa la ghidul solicitantului; alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Condipi Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
3 TOTAL 100

Punctaj minim: 15 puncte

Sectorul de Crestere a Animalelor

Nr.Crt. Criterii de selec tie Punctaj 2013
1. Exploatatii agricole care se adaptează la standardele comunitare pentru laptele crud:
–   se aplică numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte si bivolite);
–   data la care se încheie perioada de grape 31.12.2014.
–    se acordă punctaj numai pentru modernizări/extinderi, respectiv pentru solicitantii care au desfasurat activitate anterioară similară celei sustinute prin     proiect   iar   proiectul   cuprinde   numai     investitii   referitoare   la implementarea standardului în proportie de 100%.
5
2. Exploatafii din sectoarele prioritare
Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoareprioritare si energie regenerabila) poate primi:
Max 38
Exploataţii din sectoarele prioritare , în ordinea de prioritati prezentată mai jos: Max 33
(i) bovine carne 32
lapte 33
(ii) ovine si caprine îngrasare 28
reproduce 24
(iii) porcine reproduce 23
îngrasare 23
iv) pasari carne 26
ouă 28
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii în producerea si utilizarea   energiei     regenerabile   vor   putea     beneficia   de   un     punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investitii în energie reaenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investitii în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adauga la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.
Materia   primă   folosită   pentru   obtinerea energiei regenerabile trebuie să provină din ferma proprie   iar energia obtinută,   inclusiv   din   alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală si alte surse de acelasi tip), să fie folosită exclusiv în cadrul fermei.
5
3. Exploatatii agricole de semi-subzistenta
Sunt exploatatiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializeaza si o parte din productia realizata.
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia între 2 şi 8   UDE.   Calculul aferent UDE,   se va prezenta în   Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt:
– Persoană fizică;
– Persoană fizică automată înfiinfată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu modificările si completările ulterioare;
– Întreprindere individuală (înfiintafa în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările si completările ulterioare;
5
4. Beneficiarul, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul atasează la cererea de finantare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative:
–   grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare;
–   societate cooperative agricolă, constituită conform Legii nr.   1/2005 cu modificările si completările ulterioare;
–   cooperative agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările si completările ulterioare;
–   organizatie     de       îmbunătaiiri   funciare,     constituită     conform     Legii îmbunatatirilor funciare   nr.     138/2004,   cu   modificarile   si     completarile ulterioare;
–   membri       ai     unei     Organizatii     Interprofesionale     pentru     Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizatii profesionale (asociatii) din componenta unei OIPA.
sau
Solicitantul   este     constituit   ca formă     asociativă   potrivit   următoarelorreglementări:
–   societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare
–   sau   întreprindere familială   constituită conform OUG nr.   44/ 2008, cu modificările si completările ulterioare; care aplică în nume propriu.
5
5. Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate
12
6. Exploataţii de creştere a animalelor în sistem ecologic
  12
7. Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului.
5
8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecţie sunt următoarele:
persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr. 44/ 2008);
intreprindere individuală (constituita conform OUG nr. 44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare;
asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de finanţare (conform doc. 18.1).finanfare (conform doc. 18.1).
15
9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
‐ zona montană cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la ghidul solicitantului;
‐ alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
3
TOTAL
100

Punctaj minim: 15 puncte

Valoarea medie a unui proiect GAL , pentru Masura 121MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE, aferent sesiunii, este de 52000 Euro.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, se vor aplica criteriile de selectie locala.

Criterii de selectie locala
In conformitate cu prioritatile strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL Parang, in cadrul acestei masuri se va asigura ca se vor aplica urmatoarele criterii de selectie locala:
•          proiectele se incadreaza in obiectivele strategiei si contribuie la dezvoltarea teritoriului in functie de obiectivele acesteia
•          beneficiarul are varsta de pana la 40 de ani;
•          beneficiarul este fermier de semi-subzistenta
•          beneficiarul este grup de producatori, asociatie sau parteneriat
•          proiectul areca obiectiv promovarea de actiuni legate de mediu (energie regenerabila,etc.)
•          proiectul prevede actiuni inovative

Descarca Fisier