Acest website (old.galparang.ro) reprezinta arhiva exercitiului financiar 2007-2013. Website-ul care face referire la exercitiul financiar curent este galparang.ro
 
15 Dec 2014

Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

Document Publicat in Categoria: Apeluri de Selectie

Grupul de Actiune Locala “PARÂNG” anunţă lansarea, începând cu data de 16.12.2014 pana la data de 15.01.2015 ora 14:00, a sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Măsura 112 – ” Instalarea tinerilor fermieri.”
Fondurile disponibile pentru Măsura 112 – “Instalarea tinerilor fermieri” sunt de 102.159 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 112 este de: 40.000 de Euro. Suma minima nerambursabila este de 5.000 Euro.
Depunerea proiectelor pentru Măsura 112 se va face la sediul Grupului de Actiune Locala “PARÂNG” în intervalul orar 09:00-16:00 de Luni pana Vineri. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii de finanţare în care se încadrează proiectul, afisat pe www.apdrp.ro.
Suma maxima nerambursabila: 102.159 Euro
Suma maxima pe proiect: 40.000 Euro


Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor din cadrul PNDR sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – distribuit GRATUIT.
Pentru informatii suplimentare in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala prin PNDR va puteti adresa la tel: 0371354448 , Email: gal_parang@yahoo.com, web: www.galparang.ro sau la sediul Asociatiei G.A.L.,, PARÂNG, Com Polovragi, Sat Polovragi, Nr. 293 A, judetul Gorj.

Selectia se va face la incheierea fiecarei sesiuni, conform criteriilor de selectie, specifice fiecarei masuri din PNDR postate pe site-ul www.apdrp.ro, iar rezultatele procesului de selectie pentru proiectele depuse va fi facut cunoscut prin notificarea solicitantilor si publicarea raportului de selectie pe www.galparang.ro.

Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de Finantare sunt specificate in ghidul solicitantului aferent masurii  de finanţare în care se încadrează proiectul, afisat pe www.apdrp.ro
Potentialii beneficiari vor depune odata cu Cererea de Finantare si Declaratia- Anexa A.41 la prezentul document, prin care se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre ei.


Modelul de Declaratie
ANTET BENEFICIAR

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a……………………………………………………………, domiciliat/ă in……………………………………………………, str………………………., nr…….., bl……., ap………, judeţul………………..,posesor al CI/BI seria…….., nr……….., CNP………………………………………., in calitatea de……………………….., reprezentant legal al………………………………………………………. adresa sediu: localitatea………………, str. ………………., nr…….,bl………, ap………. judeţul……………….. , cod fiscal………………………, prin prezenta ne angajăm să raportăm către GAL_________________________________  toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea plaţii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii.

Numele si prenumele
Semnatura ………………………
Ştampila
Data: …………………………….

Descarca Fisier